ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №6/19.02.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№51

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №6/19.02.2024 г.

Относно: Актуализиране състава на Комисия за осъществяване дейността на Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на Община Луковит

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.1 от Правилника за организация и ред на работа на общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Луковит , Общински съвет Луковит

РЕШИ:

  1. Актуализира състава на Комисия за осъществяване дейността на Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на Община Луковит утвърден с Решение №16, взето с Протокол №2/30.11.2015 г.
  2. Новият състав на Комисията по т. 1 е както следва:

 

Председател: д-р Данаил Динков- Председател на Общински съвет Луковит Членове:

  1. д-р Маргарита Величкова - общински съветник
  2. Анахид Михайлова- общински съветник
  3. Цветенка Хаджиева- Заместник- кмет на Община Луковит
  4. Петя Топалова- Директор на дирекция „МДТБ“ при Община Луковит

 

Общ брой общински съветници:17                             Присъствали:16

Гласували: „ЗА”-14 ;           „ПРОТИВ”-1     ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

Д-Р ДАНАИЛ ДИНКОВ

https://www.livechatalternative.com/