ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №6/19.02.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№47

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №6/19.02.2024 г.

Относно: Определяне на представител на Община Луковит в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВИК“ АД- гр. Ловеч

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет Луковит взе следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

I.Дава мандат на инж. Христина Петкова Ангелова- Директор на Дирекция „ПРУТ“  да представлява Община Луковит с БУЛСТАТ: 000291602 в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от «ВИК» АД- гр. Ловеч, което ще се проведе в гр. Ловеч, обл. Ловеч, ул. „Търговска“ № 43 на 12.03.2024 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум събранието ще се проведе на 19.03.2024 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред и да гласува по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин:

 

1. Приемане на отчет за дейността през 2023 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД- гр. Ловеч;

            Проект на решение: «На основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите във връзка с чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК- гр. Ловеч приема отчет за дейността за 2023 г. на Асоциация по ВиК- гр. Ловеч на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД- гр. Ловеч.»

            Начин на гласуване:  Гласуването по тази точка от дневния ред и така направеното предложение за решение да бъде «ЗА».

 

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2023 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД- гр. Ловеч;

            Проект на решение: «На основание чл.26, ал.3 във връзка с чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК- гр. Ловеч приема отчет за изпълнение на бюджета за 2023 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД- гр. Ловеч.»

            Начин на гласуване: Гласуването по тази точка от дневния ред и така направеното предложение за решение да бъде «ЗА»

 

3. Приемане на бюджет за 2024 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД- гр. Ловеч, съгл.чл.21 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

            Проект на решение: «На основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите във връзка с чл.21, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК- гр. Ловеч приема бюджета за 2024 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД- гр. Ловеч.»

            Начин на гласуване: Гласуването по тази точка от дневния ред и така направеното предложение за решение да бъде «ЗА»

 

4. Други

По точка четвърта от дневния ред- Други- Гласуването по тази точка от дневния ред и така направеното предложение за решение да бъде по преценка на определеното за представител на Община Луковит лице.

 

II.Дава съгласие даденият по т. I от настоящото решение мандат на инж. Христина Петкова Ангелова- Директор на Дирекция „ПРУТ“  да обхване допълнителни въпроси, включени в дневния ред на насроченото за 12.03.2024 г., респективно 19.03.2024 г., редовно присъствено Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от «ВИК» АД- гр. Ловеч, като представителят на Община Луковит има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Луковит.

 

 

Общ брой общински съветници:17                             Присъствали:16

Гласували: „ЗА”-16 ;           „ПРОТИВ”-0     ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

Д-Р ДАНАИЛ ДИНКОВ

https://www.livechatalternative.com/