ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №55/12.12.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№457

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №55/ 12.12.2022 г.

 

Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Луковит за 2023г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, ал.2 от Закона за народните читалища и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение с вх. №ОбС-220/01.12.2022г., Общински съвет  Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

Приема програма за развитие на читалищната дейност в Община Луковит за 2023г., съгласно приложението. Основната цел на програмата е развитие и институционално укрепва на читалищата като местни общностни центрове с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции.

 

Общ брой общински съветници: 17;                                 Присъствали: 14

Гласували: „ЗА” – 14  ;   „ПРОТИВ” – 0      ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /П/

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/