ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №52/21.11.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№446

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/ 21.11.2022 г.

 

Относно: Приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2022-2025г. на Община Луковит.

На основание чл.21 от ЗМСМА и чл.6д, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗЗБ и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение с вх. №ОбС-200/14.11.2022г., Общински съвет  Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Програма за намаляване на риска от бедствия 2022 – 2025 г. на Община Луковит.

 

 

Общ брой общински съветници: 17;                                 Присъствали: 12

Гласували: „ЗА” – 12  ;   „ПРОТИВ” – 0      ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /П/

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/