ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №50/07.10.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№421

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №50/ 07.10.2022 г.

 

Относно: Приема програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Луковит 2022г.

 

             На основание чл.40, ал.3 и ал.4 от Закона за защита на животните и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение с вх.№ОбС-162/05.10.2022г., Общински съвет Луковит взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Приема програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Луковит 2022г.

 

Общ брой общински съветници: 17;                   Присъствали: 11

        Гласували: „ЗА” – 11   ;   „ПРОТИВ” – 0       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /П/

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/