ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№40

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г.

Относно: Доклад и въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол на „МБАЛ –Луковит“ ЕООД за 2023г.

 

        На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 9, ал.6 от Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Общински съвет Луковит да взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

        Приема за сведение Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2023 г. в „МБАЛ- Луковит“ ЕООД и въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол.

 

Общ брой общински съветници:17                             Присъствали:14

Гласували: „ЗА”-12 ;           „ПРОТИВ”-0     ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

Д-Р ДАНАИЛ ДИНКОВ

 

https://www.livechatalternative.com/