ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№39

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г.

Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Луковит за 2024 г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общински съвет Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Луковит за 2024 г., съгласно приложението. Основната цел на програмата е развитие и институционално укрепване на читалищата като местни общностни центрове с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции. 

 

 

Общ брой общински съветници:17                             Присъствали:14

Гласували: „ЗА”-13 ; „ПРОТИВ”-1                                 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ЛУКОВИТ:

Д-Р ДАНАИЛ ДИНКОВ

https://www.livechatalternative.com/