ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№38

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г.

Относно: Избор на регистриран одитор, на основание чл. 146, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), за извършване на независим финансов одит в „МБАЛ –Луковит“ ЕООД за 2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, на чл. 26 от Закона за публичните предприятия, чл. 146 от Търговския закон, чл. 37, ал. 1 от Закона за счетоводството и чл. 48, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит, във връзка с постъпило писмо с вх. №  ОбС – 9 от 11.01.2024 г. от „МБАЛ-Луковит” ЕООД, Общински съвет Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

  1. Утвърждава -Радослав Христов-ДЕС/РО 0318 – регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г, по предложение на Управителя на дружеството.

 

  1. Упълномощава Управителя на „МБАЛ-Луковит ” ЕООД да сключи договор с  Радослав Христов– регистриран одитор, за извършване на действията по т. 1.

 

 

Общ брой общински съветници:17                             Присъствали:14

Гласували: „ЗА”-11 ;           „ПРОТИВ”-0     ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-3

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

Д-Р ДАНАИЛ ДИНКОВ

https://www.livechatalternative.com/