ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№37

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г.

Относно: Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет Луковит

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.170, ал.2 от ЗИНЗС  Общински съвет Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

  1. Създава 7 /седем/ членна Наблюдателна комисия към Общински съвет Луковит в състав:

1.1. Представители на Общински съвет – Луковит – двама общински съветници, от които единият – Председателят на Общинския съвет или определен от него представител, който да ръководи дейността на наблюдателната комисия и;

1.2. Представител на затвора в гр. Ловеч;

1.3. Представител на Пробационна служба гр. Луковит;

1.4. Представител на РУ Луковит;

1.5. Представител на Дирекция „Бюро по труда” гр. Луковит

1.6. Представител на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Луковит

 

  1. Възлага на Председателя на Общински съвет Луковит да утвърди поименния състав на Наблюдателната комисия, като представителите на институциите по т. 1.2-1.6 от настоящото решение да бъдат съобразени с предложенията на съответната институция.

 

 

Общ брой общински съветници:17                             Присъствали:14

Гласували: „ЗА”-11 ; „ПРОТИВ”-1                                 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ЛУКОВИТ:

Д-Р ДАНАИЛ ДИНКОВ

https://www.livechatalternative.com/