ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№35

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/ 25.01.2024 г.

 

Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2024г.-31.12.2024 г.

На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост  и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Приема Програма за управление и разпореждане с общинска собственост   за периода 01.01.2024 год.-31.12.2024 год.

 

Общ брой общински съветници:17                             Присъствали:14

Гласували“ЗА“-10  ;               ПРОТИВ-3   ;                 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

Д-Р ДАНАИЛ ДИНКОВ

https://www.livechatalternative.com/