ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№34

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/ 25.01.2024 г.

Относно: Проект на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски
дружества с общинско участие в капитала.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците във връзка с чл.76, ал.3 във връзка с чл. 79 от АПК,  Общински съвет – Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

I.          Приема Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Луковит в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

II.         Изпълнението на Наредбата по т. I се възлага на кмета на Община Луковит.

III.  Отменя Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Луковит върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет - Луковит с Решение № 555/27.05.2015 г. и изменена с Решение №485, прието с протокол № 55 от 29.01.2019 г. на Общински съвет- Луковит и Решение №285, прието с Протокол № 31 от 19.08.2021 г. на Общински съвет Луковит.

 

 

Общ брой общински съветници:17                             Присъствали:14

Гласували“ЗА“-9 ;               ПРОТИВ-4   ;                 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

Д-Р ДАНАИЛ ДИНКОВ

https://www.livechatalternative.com/