ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№398

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.

 

          Относно: Изразходването на натрупаните средства през 2022 г. по чл.60 и чл. 64 от ЗУО

 

          На основание чл. 21, ал.2, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с разпоредбата на §60, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно- осигурителния кодекс и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-122/25.07.2022 г., Общински съвет Луковит взе следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Средствата по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците за 2022 г. в размер на 436 849,37 лв. да се изразходват за дейности, свързани с предоставяне на услугите по чл.66 от ЗМДТ: събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и поддържане чистотата на територии за обществено ползване, а именно:
  • Фабрично нова метачна и миячна машина 4 куб.м.- 186 849,37 лв.
  • Фабрично нов товарен автомобил СКИП система за два броя контейнери 4 куб.м.- 250 000 лв.
  1. Средствата да бъдат планирани в Инвестиционната програма на Община Луковит за 2022 г., като към тях се добави и преходен остатък от 2021 г. 94 600 лв. за метачна и миячна машина. Общата сума за фабрично нова метачна и миячна машина 4 куб.м. включително и резервни четки е 281 449 лв.

 

        Общ брой общински съветници: 17;      Присъствали: 14

        Гласували: „ЗА” – 12   ;   „ПРОТИВ” –0       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 2

 

 

Председателстващ заседанието на ОбС:/П/

/инж. ВЛАДИМИР ДАСКАЛОВ/