ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№397

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.

 

          Относно: Отмяна на Решение №359 от 29.03.2022 г.

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и във връзка с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-121/25.07.2022 г., Общински съвет Луковит взе следното

РЕШЕНИЕ:

 

        Отменя Решение №359 от 29.03.2022 година на Общински съвет Луковит.

 

        Общ брой общински съветници: 17;      Присъствали: 14

        Гласували: „ЗА” – 13   ;   „ПРОТИВ” –0       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 1

 

 

Председателстващ заседанието на ОбС:/П/

/инж. ВЛАДИМИР ДАСКАЛОВ/