ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№396

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.

 

Относно: Определяне на представител на Община Луковит в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВИК“ АД- гр. Ловеч

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-93/14.06.2022 г., Общински съвет Луковит взе следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Дава мандат на инж. Христина Петкова Ангелова- Директор на Дирекция „ПРУТ“ да представлява Община Луковит с БУЛСТАТ: 000291602 в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от «ВИК» АД- гр. Ловеч, което ще се проведе на 15.08.2022 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум събранието ще се проведе на 22.08.2022 г. от 11:00 ч., без промяна на дневния ред и с валидни мандати от първоначално обявената дата, и да гласува по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин:

 

        1. Приемане на отчет за дейността през 2021 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД- гр. Ловеч;

       Проект на решение: «На основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите във връзка с чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК- гр. Ловеч приема отчета за дейността за 2021 г. на Асоциация по ВиК- гр. Ловеч на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД- гр. Ловеч.»

       Начин на гласуване:  Гласуването по тази точка от дневния ред и така направеното предложение за решение да бъде «ЗА».

 

  1. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД- гр. Ловеч;

       Проект на решение: «На основание чл.26, ал.3 във връзка с чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК- гр. Ловеч приема отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД- гр. Ловеч.»

       Начин на гласуване: Гласуването по тази точка от дневния ред и така направеното предложение за решение да бъде «ЗА»

 

  1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД- гр. Ловеч за 2023 г., съгл. чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, в размер на 23 000 (двадесет и три хиляди) лева.

       Проект на решение: «На основание чл.198в, ал.9 от Закона за водите във връзка с чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК- гр. Ловеч приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД- гр. Ловеч за 2023 г., в размер на 23 000 (двадесет и три хиляди) лева.»

       Начин на гласуване: Гласуването по тази точка от дневния ред и така направеното предложение за решение да бъде «ЗА»

 

2. Дава съгласие даденият по т. 1 от настоящото решение мандат на инж. Христина Петкова Ангелова- Директор на Дирекция „ПРУТ“ да обхване допълнителни въпроси, включени в дневния ред на насроченото за 15.08.2022 г., респективно 22.08.2022 г., извънредно неприсъствено Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от «ВИК» АД- гр. Ловеч, като представителят на Община Луковит има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Луковит.

 

        Общ брой общински съветници: 17;      Присъствали: 14

        Гласували: „ЗА” – 14   ;   „ПРОТИВ” –0       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

Председателстващ заседанието на ОбС:/П/

/инж. ВЛАДИМИР ДАСКАЛОВ/