ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№395

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.

 

Относно: Заявление с вх. №02-2651 от 23.06.2022 год. за искане на съгласие за използване на общинска земя за поставяне на навес

 

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-116/12.07.2022 г., Общински съвет Луковит

ДАВА СЪГЛАСИЕ:

 

  • Собственика на ПИ с идентификатор 43058.700.149 по Кадастралната карта на с. Торос, намиращ се на ул. „Дило Йотов“ 145- Зорница Момчилова, да наеме общински терен, представляващ тротоарното пространство пред имота, за поставяне на демонтируем навес, като за целта бъде сключен договор с Община Луковит и изготви съответните строителни книжа.
  • При отдаването на общинския терен, да се утвърди схема с която се онагледи къде ще е петното за поставяне и  съответно как ще се осъществява преминаването на пешеходци, каквото е предназначението по принцип на тротоарите.

 

  Общ брой общински съветници: 17;                  Присъствали: 14

        Гласували: „ЗА” – 12   ;   „ПРОТИВ” – 0       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 2

 

Председателстващ заседанието на ОбС:/П/

/инж. ВЛАДИМИР ДАСКАЛОВ/