ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№394

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.

 

Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура при необходимост в обхват ПИ с идентификатор 44327.254.6 по Кадастралната карта на град Луковит, във връзка със смяна предназначението на земята по реда на Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/

 

   На основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.59, ал.1 от Закона за устройство на територията, както и чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-115/12.07.2022 г., Общински съвет Луковит взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

            Разрешава изработването на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП- ПРЗ/ в обхват ПИ с идентификатор 44327.254.6, м. Бяло поле, по Кадастралната карта на гр. Луковит и Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура при необходимост, във връзка със смяна предназначението на земята за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ и отреждане на имота „За Фотоволтаична електрическа централа“.

 

  Общ брой общински съветници: 17;                  Присъствали: 14

        Гласували 13: „ЗА” – 12   ;   „ПРОТИВ” – 0       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 1

 

Председателстващ заседанието на ОбС:/П/

/инж. ВЛАДИМИР ДАСКАЛОВ/