ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№392

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.

 

          Относно: Проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.650 „МИГ Луковит – Роман“

 

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  условията за кандидатстване по процедура  BG06RDNP001-19.650 „МИГ Луковит – Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман“

и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-113/11.07.2022 г., Общински съвет Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

  1. Общински съвет Луковит дава съгласие Община Луковит да кандидатства по процедура  BG06RDNP001-19.650 „МИГ Луковит – Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман“,  с проектно предложение за изграждане на спортни площадки в училищата в с. Дерманци и с. Торос.
  2. Декларира, че дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на Плана за развитие на община Луковит 2014-2020 и Плана за интегрирано развитие на община Луковит 2021-2027 г., както следва:

ОПР 2014-2020

Стратегическа цел 1: Среда, подкрепяща възможностите за развитие на конкурентна местна икономика и добро качество на живот на хората в община Луковит

Приоритет „Удобна, здравословна и сигурна селищна среда“

Проект 3.1.7. „Рехабилитация и реконструкция на съществуващи спортни площадки в гр. Луковит и селата на общината”. Проект 3.1.8. „Изграждане на нови спортни площадки и съоръжения за масов спорт на открито".

ПИРО 2021-2027

Стратегическа цел 2: Оптимизиране на среда за живот, труд и обитаване за развитие на местната общност

Приоритет 2: Социално приобщаване, развитие и съхраняване на човешкия капитал

Мярка 2.1. Подобряване качеството на образование чрез модернизиране  на образователната инфраструктура Мярка 2.6. Обновяване на спортната инфраструктура и стимулиране на масов спорт

  1. Възлага на Кмета на Община Луковит да изготви необходимата документация за кандидатстване по процедура  BG06RDNP001-19.650 „МИГ Луковит – Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман“.

 

  Общ брой общински съветници: 17;                  Присъствали: 14

        Гласували: „ЗА” – 13   ;   „ПРОТИВ” – 1       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

Председателстващ заседанието на ОбС:/П/

/инж. ВЛАДИМИР ДАСКАЛОВ/

https://www.livechatalternative.com/