ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№391

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.

 

Относно: Удължаване изпълнението на договор BG05M9OP001-6.002-0016-C01, „Патронажна грижа + в община Луковит“, финансиран от Европейския социален фонд чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ с 6 месеца

 

   На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на подписания административен договор по проект „Патронажна грижа + в община Луковит“ BG05M9OP001-6.002-0016-C01, финансиран от Европейския социален фонд чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-108/06.07.2022 г., Общински съвет Луковит взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

  1. Възлага на отдел „Образование, социални и младежки дейности“ предоставянето и изпълнението на мобилната интегрирана здравно- социална услуга „Патронажна грижа + в община Луковит“.
  2. Предоставянето на интегрирани здравно- социални услуги се осъществява съобразно Методика за предоставяне на патронажна грижа, на Министерство на здравеопазването, за периода на предоставяне на услугата по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа + “- 6 месеца.
  3. Възлага на кмета на община Луковит да подпише Акт за възлагане на услуга от общ икономически интерес (УОИИ), която ще се предоставя по проект „Патронажна грижа + в община Луковит“- BG 05M9OP001-6.002-0016-C01, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, финансиран от Европейския социален фонд чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, както и всички документи необходими за изпълнението на услугата.
  4. Упълномощава кмета на община Луковит да извършва всички дейности необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на проекта, като за целта подписва всички необходими документи.

 

       Общ брой общински съветници: 17;                  Присъствали: 14

        Гласували: „ЗА” – 13   ;   „ПРОТИВ” – 0       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 1

 

Председателстващ заседанието на ОбС:/П/

/инж. ВЛАДИМИР ДАСКАЛОВ/