ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№390

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.

 

Относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Луковит

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 и чл. 41 от ЗОС, чл.36, ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на Общински съвет Луковит и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-107/30.06.2022 г., Общински съвет Луковит взе следното

РЕШИЕНИЕ:

1. Дава съгласие Промишлена сграда с идентификатор 44327.257.22.1 и площ от 81 кв.м., построена в поземлен имот 44327.257.22 по КККР на гр. Луковит да бъде продаден чрез публично оповестен конкурс.

 

2. Приема изготвена пазарна оценка в размер на 37730,00 лв. без ДДС.

 

3. Провеждането на публично оповестеният конкурс да се извърши при следните условия:

 

3.1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

-да са физически или юридически лица;

-да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

-да нямат задължения към община Луковит;

-да не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит.

          3.2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

3.2.1. Приема начална конкурсна цена в размер на 37730,00 лв. без ДДС.

3.2.2. Представяне на проект за осъществяване на инвестиционното намерение.

3.3. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:

3.3.1. Размер на продажната цена с относителна тежест- 50%

3.3.2. Други конкурсни условия с относителна тежест 50%, както следва:

3.3.2.1. Инвестиционно предложение за развитие на предприятието на участника- до 70 точки;

3.3.2.2. Участникът развива търговска дейност:

3.3.2.2.1. до 5 години от датата на обявяване на конкурса- 3 точки

3.3.2.2.2. до 10 години от датата на обявяване на конкурса- 6 точки

3.3.2.2.3. повече от 10 години от датата на обявяване на конкурса- 10 точки

3.3.2.3. Участникът е реализирал инвестиции в съществуващото си предприятие на територията на община Луковит в размер:

3.3.2.3.1. до 200 000 лв. през последните 10 години преди датата на обявяване на конкурса- 3 точки

3.3.2.3.2. от 200 001 лв. до 500 000 лв. през последните 10 години преди датата на обявяване на конкурса- 6 точки

3.3.2.3.3. от 500 001 лв. до 1 000 000 лв. през последните 10 години преди датата на обявяване на конкурса- 8 точки

3.3.2.3.4. над 1 000 000 лв. през последните 10 години преди датата на обявяване на конкурса- 10 точки

3.3.2.5.  Срок за реализация на инвестиционното предложение- 10 т., който не може да бъде по- дълъг от три календарни години, считано от датата на сключване на договора за продажба на имотите.

4. Възлага нa Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор с лицето спечелило конкурса.

 

        Общ брой общински съветници: 17;      Присъствали: 14

        Гласували: „ЗА” – 11   ;   „ПРОТИВ” – 1      ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 2

 

Председателстващ заседанието на ОбС:/П/

/инж. ВЛАДИМИР ДАСКАЛОВ/

https://www.livechatalternative.com/