ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№389

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.

 

Относно: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение с вх. №ОбС-101/23.06.2022г., Общински съвет Луковит взе следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:

1. Поземлен имот с проектен идентификатор №44327.100.133 по кадастралната карта на гр. Луковит с проектна площ от 2676 кв.м., образуван от поземлен имот с идентификатор №44327.100.24, начин на трайно ползване- нива, в собственост на наследници на Стоимен Цоков Крачунов, съгласно скица- проект с номер- №15-557161/23.05.2022 г.

2. Поземлен имот с проектен идентификатор №44327.100.132 по кадастралната карта на гр. Луковит с проектна площ от 906 кв.м., образуван от поземлен имот с идентификатор №44327.100.19, начин на трайно ползване- нива, в собственост на наследници на Стоимен Цоков Крачунов, съгласно скица- проект с номер- №15-463523/29.04.2022 г.

          II. Възлага на кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

 

        Общ брой общински съветници: 17;      Присъствали: 14

        Гласували: „ЗА” – 13   ;   „ПРОТИВ” – 1      ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

 

Председателстващ заседанието на ОбС:/П/

/инж. ВЛАДИМИР ДАСКАЛОВ/