ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№388

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.

 

Относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците в Община Луковит за 2021г. – 2028г.

 

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение с вх. №ОбС-90/10.06.2022г., Общински съвет  Луковит

 

РЕШИ:

 

1. Приема Програма за управление на отпадъците в Община Луковит за 2021г. – 2028г., съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

 

        Общ брой общински съветници: 17;      Присъствали: 14

        Гласували: „ЗА” – 11   ;   „ПРОТИВ” – 1       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 2

 

 

Председателстващ заседанието на ОбС:/П/

/инж. ВЛАДИМИР ДАСКАЛОВ/