ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.07.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№387

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/ 25.07.2022 г.

 

           Относно: Приеманена Програма за опазване на околната среда на Община Луковит 2021-2028 г.

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-89/10.06.2022 г., Общински съвет Луковит

 

РЕШИ:

 

          1. Приема Програма за опазване на околната среда на Община Луковит с период на действие 2021г. – 2028г., съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

 

\

        Общ брой общински съветници: 17;      Присъствали: 14

        Гласували: „ЗА” – 11  ;   „ПРОТИВ” – 1       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 2

 

 

Председателстващ заседанието на ОбС:/П/

/инж. ВЛАДИМИР ДАСКАЛОВ/