ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №43/13.04.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

364

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/ 13.04.2022 г.

 

Относно: Разсрочване на натрупани задължения за наем или аренда на земеделска земя общинска собственост

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА  и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение с вх. №ОбС-51/04.04.2022г., Общински съвет  Луковит взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Дава съгласие арендаторите  или наемателите по договори за аренда или наем на общинска земя и пасища да заплатят своите задължения за изминали периоди разсрочено при следните условия:

1.1. Първо плащане в размер на 20% от натрупаното задължение в срок от един календарен месец от подписването на споразумение за разсрочване, но не по-късно от 30.04.2022 г.

1.2. Остатъкът от дълга да бъде заплатен на части по погасителен план със сезонни вноски, като второ плащане в размер на 30% до 30.09.2022 г., трето плащане в размер на 20% до 30.04.2023 г. и останалите 30% до 30.09.2023 г. /краен срок за изпълнение/.

2. Дава съгласие в случай на точно изпълнение на задълженията за погасяване на дълга да не бъде начислявана законна лихва за забава върху неплатените арендни или наемни вноски.

3. Възлага на кмета на Община Луковит да извърши необходимите действия по изпълнение на решенията по т. 1-2.

 

        Общ брой общински съветници: 17;              Присъствали: 14

        Гласували: „ЗА” – 13   ;   „ПРОТИВ” – 1       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/