ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №43/13.04.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

363

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/ 13.04.2022 г.

 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за 2021 г. за изпълнение на дейностите и разходите по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите местно развитие" по заявление с № 19-19-2-02-16/30.09.2021 г. на сдружение МИГ „Луковит-Роман“, одобрени със Заповед № РД09-367/25.03.2022 г. на заместник-министъра на земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г.

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 7, ал. 6 от НАРЕДБА № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение с вх. №ОбС-53/04.04.2022г., Общински съвет  Луковит  взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

1.    Упълномощава  кмета  на община  Луковит да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  131 994, 98 лв. (сто и тридесет и една хиляди деветстотин деветдесет и четири лева. и деветдесет и осем ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по заявление с № 19-19-2-02-16/30.09.2021 г. на Сдружение МИГ „Луковит-Роман“, одобрени със Заповед № РД09-367/25.03.2022 г. на заместник-министъра на земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г.

2. Възлага на кмета на община Луковит да подготви необходимите документи за обезпечаване получаването на авансово плащане за 2021 г. за изпълнение на дейностите и разходите от МИГ „Луковит-Роман“ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите местно развитие" и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Луковит , проведено на 13.04.2022 г.,  Протокол № 43, точка четвърта от дневния ред по доклад № ОбС-53 /04.04.2022 г. при кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 13 гласа „за”, 1- „против” и „въздържали се”- 0, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Луковит.

 

        Общ брой общински съветници: 17;              Присъствали: 14

        Гласували: „ЗА” – 13   ;   „ПРОТИВ” – 1       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/