ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №43/13.04.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

362

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/ 13.04.2022 г.

 

Относно: Актуализация на общата численост и структурата на Общинската администрация Луковит

 

          На основание чл.61 и чл.76, ал.1 от действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит и  във връзка с чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение с вх. №ОбС-56/05.04.2022г., Общински съвет  Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 1. Органи на изпълнителната  власт и техни заместници (чл.19а, ал.1 от ЗА)- обща численост 14, както следва:

Административна структура

Длъжности:

Численост

Община Луковит

Кмет на община

1

Община Луковит

(при осъществяване на своята дейност Кмета на общината се подпомага от двама Заместник- кметове)

Заместник- кмет на община

2

Кметство Дерманци

Кмет

1

Кметство Торос

Кмет

1

Кметство Ъглен

Кмет

1

Кметство Бежаново

Кмет

1

Кметство Беленци

Кмет

1

Кметство Карлуково

Кмет

1

Кметство Румянцево

Кмет

1

Кметство Петревене

Кмет

1

Кметство Тодоричене

Кмет

1

Кметско наместничество Дъбен

Кметски наместник

1

Кметско наместничество Пещерна

Кметски наместник

1

 

Общо по административна структура

Кмет на община

1

Кмет на кметство

9

Кметски наместник

2

ВСИЧКО

14

 

 1. Общинска администрация:
  1. Дейността на общинска администрация се организира от Секретар на община, обща численост- 1 бройка;
  2. Финансов контрольор- 1 бр.
  3. Гл. архитект- 1 бр.
  4. Звено „Вътрешен одит“- 2 бр.
  5. Гл. Експерт- „Протокол и връзки с обществеността“- 1 бр.
 2. Общинска администрация се структурира в три дирекции, както следва:
 • Дирекция- АПИОФСД /Административно правно, информационно обслужване, финансово стопанска дейност“ с обща численост 24,5 броя

в.т.ч. 1 бр. Директор на Дирекция

- Дирекция МДТБ /Местни данъци, такси и бюджет/ с обща численост 14 броя в.т.ч. 1 бр. Директор на Дирекция

- Дирекция ПРУТ /Проекти, развитие и устройство на територията/ с обща численост 18,5 броя в.т.ч. 1 бр. Директор на Дирекция

Дирекция ПРУТ се разделя на три отдела:

 • Отдел: РУТОС /Развитие, устройство на територията и общинска собственост“ с обща численост 7 броя
 • Отдел: ППОП /Планиране, проектиране и обществени поръчки/ с обща численост 5.5 броя
 • Отдел: ОСМД /Образование, социални и младежки дейности/ с обща численост 5 бр.

Общата численост на администрацията след предложените промени следва да бъде променена от 75 на 77 бр.

 

        Общ брой общински съветници: 17;              Присъствали: 14

        Гласували: „ЗА” – 13   ;   „ПРОТИВ” – 1       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/