ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №43/13.04.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

361

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/ 13.04.2022 г.

 

Относно: Оправомощаване на кмета на Община Луковит да взема решения, свързани с банковото обслужване на Община Луковит

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и т.41 от ДДС №07/31.12.2021 г., издадено от министъра на финансите на основание чл.133, ал.5, чл.167 и чл.170 от Закона за публичните финанси и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение с вх. №ОбС-59/13.04.2022г., Общински съвет  Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

    1. Дава съгласие да бъде сменена обслужващата банка на Община Луковит, поради закриване на офис в град Луковит на банка ОББ АД.

    2. Нова обслужваща банка на община Луковит да бъде „Банка ДСК“ АД, клон Луковит, считано от 01.05.2022 г.

 3. Делегира права на Кмета на Община Луковит да извършва всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1 и т.2, включително за откриване и закриване на банкови сметки на Община Луковит и за даване на одобрение за смяна на обслужващите банки и банковите сметки на второстепенните разпоредители с бюджет към Община Луковит.

 

        Общ брой общински съветници: 17;              Присъствали: 14

        Гласували: „ЗА” – 14   ;   „ПРОТИВ” – 0       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/