ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №42/29.03.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

359

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №42/ 29.03.2022 г.

 

Относно: Изразходването на натрупаните средства през 2021 г. по чл.60 и чл.64 от ЗУО

 

          На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с §60, ал.2 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно- осигурителния кодекс и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение с вх. №ОбС-46/29.03.2022г., Общински съвет  Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

  1. Възстановените средства по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците за 2021 г. в размер на 436 849,37 лв. да се изразходват за дейности, свързани с предоставяне на услугите по чл.66 от ЗМДТ: събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и поддържане чистотата на територии за обществено ползване, а именно:
  • Фабрично нова метачна и миячна машина 4 куб.м.- 186 849,37 лв.
  • Фабрично нов товарен автомобил СКИП система за два броя контейнери 4 куб.м.- 250 000 лв.
  1. Средствата да бъдат планирани в Инвестиционната програма на Община Луковит за 2022 г., като към тях се добави и преходен остатък от 2001 г.  94 600 лв. за метачна и миячна машина. Общата сума за фабрично нова метачна и миячна машина 4 куб.м. включително и резервни четки е 281 449 лв.

  

 

   Общ брой общински съветници: 17;             Присъствали: 16

        Гласували: „ЗА” – 14   ;   „ПРОТИВ” – 2       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/