ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №42/29.03.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

356

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №42/ 29.03.2022 г.

 

Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват ПИ с идентификатор 44327.226.26 по Кадастралната карта на град Луковит, във връзка със смяна предназначението на земята по реда на Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/

 

          На основание чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, както и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение с вх. №ОбС-42/18.03.2022г., Общински съвет  Луковит взе следното

РЕШЕНИЕ:

Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.226.26, м. Станчов връх по Кадастралната карта на гр. Луковит в частта си с която попада в концесионната площ, във връзка със смяна предназначението на земята за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ и отреждане на имота „за кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика“.

      

        Общ брой общински съветници: 17;               Присъствали: 16

        Гласували: „ЗА” – 15   ;   „ПРОТИВ” – 1       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/