ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №42/29.03.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

354

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №42/ 29.03.2022 г.

 

Относно: Приемане на годишен Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на Община Луковит за 2021 година

 

          На основание чл. 127, ал. 9, чл. 124, чл. 124 а, чл. 124б, чл. 125, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение с вх. №ОбС-40/18.03.2022г., Общински съвет  Луковит

РЕШИ:

  1. Приема ежегодния доклад за изпълнението на ОУП на територията на община Луковит за 2021 г.
  2. Разрешава изработването на проект за изменение на ОУП на Община Луковит и за изработване на ПУП-ПРЗ в обхват на поземлен имот с идентификатор 44327.70.56 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Луковит, местност „Мишек“ и одобрява заданията за изработването им, с които се предвижда отреждане на имота „За Складови и търговски дейности“, при „Предимно производствена устройствена зона“ (Пп). След изпълнението на изискванията по чл. 127, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, изменението на ОУП да се внесе за одобряване от Общински съвет Луковит на основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ.
  3. Разрешава изработването на проект за изменение на ОУП на Община Луковит и за изработване на ПУП-ПРЗ в обхват на поземлен имот с идентификатор 44327.70.55 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Луковит, местност „Мишек“ и одобрява заданията за изработването, с които се предвижда отреждане на имота „За Складови и търговски дейности“, при „Предимно производствена устройствена зона“ (Пп). След изпълнението на изискванията по чл. 127, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, изменението на ОУП да се внесе за одобряване от Общински съвет Луковит на основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ.
  4.   Разрешава изработването на проект за изменение на ОУП на Община Луковит и за изработване на ПУП-ПРЗ в обхват на поземлен имот с идентификатор  44327.74.8 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Луковит, местност „Панега“ и

одобрява заданията за изработването им, с които се отрежда имота „За Производствени и складови дейности“, при „Предимно производствена устройствена зона“ (Пп). След изпълнението на изискванията по чл. 127, ал. 1, ал. 2 и ал. 3  от ЗУТ, изменението на ОУП да се внесе за одобряване от Общински съвет Луковит на основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ.

 

        Общ брой общински съветници: 17;               Присъствали: 16

        Гласували 15:  „ЗА” – 15   ;   „ПРОТИВ” – 0       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/