ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №42/29.03.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

353

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №42/ 29.03.2022 г.

 

Относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Луковит за 2022 г.

 

          На основание чл.17, ал.1 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование (Обн.- ДВ, бр.79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.; изм., бр.82 от 18.09.2020 г.), и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение с вх. №ОбС-37/17.03.2022г., Общински съвет  Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

  1. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Луковит за 2022 г.

 

        Общ брой общински съветници: 17;               Присъствали: 16

        Гласували: „ЗА” – 15   ;   „ПРОТИВ” – 1       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/