ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№33

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г.

 

Относно: Изменение на Решение № 18, взето с протокол № 3 от 14.12.2023 г. на Общински съвет – Луковит за даване на съгласие за предоставяне имоти-полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2023/2024 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ  Общински съвет Луковит  взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

1. Изменя т.2 от Решение № 18, взето с протокол № 3 от 14.12.2023 г. на Общински съвет – Луковит като определя размер на наемната цена за предоставяне на имоти - полски пътища и нефункциониращи напоителни канали в землищата на община Луковит - 30.00 лв/дка.

2.Настоящото Решение е неразделна част от Решение №18 взето с Протокол №3/14.12.2023 г. на Общински съвет Луковит

 

Общ брой общински съветници: 17; Присъствали: 15

Гласували: „ЗА”-10 ; „ПРОТИВ”-1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-4

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/