ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№32

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г.

Относно:Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл.45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет – гр. Луковит  взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

І.Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:

 

  1. Поземлен имот с проектен идентификатор №44327.204.625 по кадастралната карта на гр.Луковит с проектна площ от 2000 кв.м., образуван от поземлен имот с идентификатор № 44327.204.303, начин на трайно ползване – нива,  в собственост на наследници на Христо Йотов Ветов, съгласно скица - проект с номер - №15-1316529/14.12.2023г.
  2. Поземлен имот с проектен идентификатор №44327.73.31 по кадастралната карта на гр.Луковит с проектна площ от 4200 кв.м., образуван от поземлен имот с идентификатор № 44327.73.12, начин на трайно ползване – пасище,  в собственост на наследници на Христо Йотов Ветов, съгласно скица - проект с номер - №15-1316549/14.12023г.

 

ІІ. Възлага на кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване  от актовите книги  за общинска собственост на горецитираните имоти.

 

Общ брой общински съветници:17                             Присъствали:16

Гласували: „ЗА”-11 ; „ПРОТИВ”-2                                 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-3

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ЛУКОВИТ:

Д-Р ДАНАИЛ ДИНКОВ

https://www.livechatalternative.com/