ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№31

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г.

Относно: Даване на съгласие за продължаване действието на стартиралата процедура съгласно условията на Решение №476/24.01.2023 на ОбС Луковит за учредяване право на строеж с една година

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с т. VII от Решение № 476/24.01.2023 на ОбС Луковит предлагам на Общински съвет- Луковит  взе следното

РЕШЕНИЕ:

 

  1. Дава съгласие за продължаване действието на стартиралата процедура съгласно условията на Решение № 476/24.02023 на ОбС Луковит за учредяване право на строеж, включително и за промяна предназначението на имотите по чл. 1 и/или за изменението на ПУП/ОУП на гр. Луковит за имотите, попадащи в обхвата на инвестиционното намерение за нов срок от 1 /една/ календарна година – до 24.01.2025 г.
  2. Дава съгласие срокът изготвяне на работен (технически) проект за реализирането на инвестиционното предложение и за депозиране на искане за издаване разрешително за строеж в Община Луковит да бъде удължен до 24.01.2025 г.
  3. Дава мандат на кмета на Община Луковит да подпише Анекс към Предварителен договор за учредяване право на строеж, сключен на 09.06.2023 г. за отразяване на променените срокове, съобразно взетите по т. 1 и 2 решения.

 

 

Общ брой общински съветници:17                             Присъствали:16

Гласували: „ЗА”-16 ; „ПРОТИВ”-0                                 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ЛУКОВИТ:

Д-Р ДАНАИЛ ДИНКОВ

https://www.livechatalternative.com/