ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№30

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г.

Относно: Заявление с вх.№02-4021 от 03.10.2023г. за разрешаване изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план/ПИПУП/-План за регулация ни застрояване/ПРЗ/ в обхват УПИ III в кв.227, УПИ V в кв.37 и УПИ I в кв.39 по Регулационния план на гр.Луковит, които попадат с площите си в ПИ с идентификатори 44327.502.3013, 44327.502.1236, 44327.502.3011, 44327.502.1882 и 44327.502.1287 по

На основание чл.124 ал. 1, във връзка чл. 134, ал.1, т. 1 и ал. 2, т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, както и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ

ОДОБРЯВА:

Техническо задание по чл. 125 от ЗУТ за изработването на проект за изменение на действащия за имотите Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ и

РАЗРЕШАВА:

Изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ в обхват: обхват УПИ III в кв. 227, УПИ V в кв. 37 и УПИ I в кв. 39 по Регулационния план на гр. Луковит, които попадат с площите си в ПИ с идентификатори 44327.502.3013, 44327.502.1236, 44327.502.3011, 44327.502.1882 и 44327.502.1287 по КККР на гр. Луковит с цел:

- разделяне на УПИ III в кв. 227 /за озеленяване/, съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.502.3013, на два нови урегулирани имота с номера съответно IV с отреждане „за ритейл парк“ и представляващ североизточната част на имота и III, запазващ досегашното отреждане „за озеленяване“ и обхващащ югозападната част на имота.

- образуване oт площта на ПИ с идентификатор 44327.502.1236, попадащ изцяло в УПИ V на кв. 37 /за жилищно застрояване/ и част от площта на ПИ с идентификатор 44327.502.1287, попадащ в УПИ I на кв. 39 /за спортна площадка, съблекалня и озеленяване/, на нов УПИ V с отреждане „за ритейл парк“, а от площите на ПИ с идентификатори 44327.502.3011, 44327.502.1882, попадащи изцяло в УПИ V в кв. 37, да се образуват съответно УПИ VII с отреждане „за трафопост“ и УПИ VIII с отреждане „за помпена“. Да се заличи квартал 37 като се разшири квартал 39 с новообразуваните имоти.

- предвиждане на ограничителни линии на застрояване, отстоящи на 3м от границите на новообразуваните имоти и да се съобразят със сервитутите на преминаващия електропровод средно напрежение.

 

Общ брой общински съветници:17                             Присъствали:16

Гласували: „ЗА”-16 ;           „ПРОТИВ”-0     ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-0

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

Д-Р ДАНАИЛ ДИНКОВ

https://www.livechatalternative.com/