ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№29

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г.

 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване за 2024 г. на:

- план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;

- размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти.

 

           

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА , чл.66 от Закона за местните данъци и такси и чл. 16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит

            1. Приема и одобрява  план - сметка за необходимите разходи  за  услугите по събирането, извозването  и обезвреждането на битовите отпадъци в  депа или други съоръжения, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Луковит през 2024 година съгласно Приложение № 1.

            2. Определя размер на таксата за битови отпадъци за 2024 г. поотделно за всяко населено място в Община Луковит, съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение.

           

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Приложение №1
  2. Приложение №2

 

Общ брой общински съветници: 17                             Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” - 14 ; „ПРОТИВ” - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ЛУКОВИТ:

Д-Р ДАНАИЛ ДИНКОВ

https://www.livechatalternative.com/