ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№28

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г.

Относно: Изразходването на натрупаните средства през 2023 г. по чл.60 и чл.64 от ЗУО

На основание чл.21,ал.2, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с разпоредбата на чл.60, ал.2 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния кодекс, Общински съвет Луковит взе следното

РЕШЕНИЕ:

 

1.Средства по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците за 2023 г. в размер на 521 248 лв. да се изразходват за дейности, свързани с предоставяне на услугите по чл.66 от ЗМДТ: събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и поддържане чистотата на територии за обществено ползване, а именно:

- Преса за отпадъци- 35 880 лв.

- Домашни компостери-82 188 лв.

- Съдове за битови отпадъци-403 180 лв.

 

2.Средствата по т.1 да бъдат планирани в Инвестиционната програма на Община Луковит за 2023 г.

 

Общ брой общински съветници: 17; Присъствали: 16

Гласували: „ЗА”-14 ; „ПРОТИВ”-0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/