ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№26

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4/ 28.12.2023 г.

Относно: Промяна на бюджета на Община Луковит към 31.12.2023 г.

На основание чл. 21, ал.1 т.6 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 124 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Луковит взе следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Приема актуализация на  бюджета на Община Луковит към 31.12.2023 г. като променя приходната и разходната част на общинския бюджет съгласно Приложение № 1.

 

 

Общ брой общински съветници:17                             Присъствали:16

Гласували“ЗА“-11 ;               ПРОТИВ-0   ;                 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-5

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

Д-Р ДАНАИЛ ДИНКОВ

https://www.livechatalternative.com/