ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/12.12.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№26

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/ 12.12.2019 г.

 

            Относно: Проектно предложение „Първи стъпки в компостирането в община Луковит“

    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в съответствие с Насоки за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-300/11.12.2019 г., Общински съвет Луковит взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

         1. Дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Първи стъпки в компостирането в Община Луковит“, с кандидат- Община Луковит, по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

  1. Проектни дейности:
  • Изпълнение на демонстрационен проект, който ползва добра практика на успешно изпълнени проекти, реализирани и приключени с постигнати резултати на друго място.
  • Кампании за популяризиране на резултатите от проекта и за повишаване на общественото самосъзнание за спазване на високите нива на йерархията за управление на битовите отпадъци.
  1. Срок за изпълнение на проекта- 18 месеца.

                                                                                

  Общ брой общински съветници: 17;            Присъствали: 17

  Гласували: „ЗА” – 17   ;   „ПРОТИВ” – 0       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/