ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №38/29.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№330

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/ 29.12.2021 г.

       

          Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Луковит за 2022 г.

 

          На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-211/20.12.2021 г., Общински съвет Луковит

 

Р Е Ш И:

 

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Луковит за 2022 г., съгласно приложението. Основната цел на програмата е развитие и институционално укрепване на читалищата като местни общностни центрове с културно- просветни, информационни, социални и граждански функции.

 

        Общ брой общински съветници: 17;          Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” – 16   ;   „ПРОТИВ” – 0       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 1

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/