ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №38/29.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№329

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/ 29.12.2021 г.

       

          Относно: Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПП/ за трасе на електропровод средно напрежение /20kV/ през имоти с идентификатори 44327.226.53 и 44327.331.419- полски пътища, м. Бяло поле и м. Водна по Кадастралната карта на гр. Луковит

 

          На основание чл.129, ал.1, във връзка с чл.108, ал.1, чл.109, ал.1, чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, както и чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-207/06.12.2021 г., Общински съвет Луковит

 

О Д О Б Р Я В А:

 

Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПП/ за трасе на електропровод средно напрежение /20kV/ през имоти с идентификатори 44327.226.53 и 44327.331.419- полски пътища, м. Бяло поле и м. Водна по Кадастралната карта на гр. Луковит, за нуждите на предвидената за изграждане в ПИ с идентификатор 44327.26.18, м. Бяло поле, по Кадастралната карта на гр. Луковит, фотоволтаична централа.

 

        Общ брой общински съветници: 17;          Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” – 17   ;   „ПРОТИВ” – 0       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/