ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №38/29.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№328

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/ 29.12.2021 г.

       

          Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Луковит за 2021 г.

          На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-203/30.11.2021 г., Общински съвет Луковит взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

  1. Приема актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Луковит за 2021 год., както следва: в

Раздел I. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост.

  1. Прогнозните минимални очаквания по отношение на приходите от общинска собственост за ново определените обекти за периода 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г. са в размер на 697420,40 лв. и са конкретизирани в Таблица №1.

 

Таблица №1

Вид приход

Сума

 

1.

 

Приходи от отдаване под наем

 

360 000,00 лв.

 

2.

 

Приходи от продажба на имоти общинска собственост

 

336 354,00 лв.

 

3.

 

Приходи от предоставяне на общинска концесия

 

     1066,00 лв.

 

Раздел II. Описание на имотите, които Община Луковит възнамерява да предложи: в т.ч.

  1. За продажба на общински имоти- прогнозни приходи

Населено място

Имот идентификатор

Прогнозни приходи

Тодоричене

72552.700.63

2213,00

Луковит

44327.502.852

1590,00

Луковит

44327.502.2955

2508,00

Дъбен

24236.700.138

2700,00

Луковит

44327.502.9769 и сграда

38160,00

Дъбен

24236.22.419

2220,00

Луковит

44327.502.804

3360,00

Луковит

44327.502.2758

2600,00

Луковит

44327.25.65, 44327.26.17, 44327.275.55

278003,00

Луковит

44327.226.35

3000,00

 

 

        Общ брой общински съветници: 17;          Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” – 16   ;   „ПРОТИВ” – 0       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 1

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/