ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №38/29.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№327

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/ 29.12.2021 г.

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Луковит

 

На основание чл. 21, ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.76, ал.3 във връзка с чл. 79 от АПК във вр. с § 17 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с Решение № 212 от 26.02.2021 г. на Общински съвет Луковит, и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-190/09.11.2021 г., Общински съвет Луковит взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в  предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Луковит, както следва:

§1. В чл.6, ал.3 се правят следните изменения:

Изразът „в трета и четвърта подготвителна възрастова група“  се заменя с „във втора, трета и четвърта подготвителна възрастова група” и разпоредбата придобива следната редакция:

„(3) (доп. с Решение №327 от 29.12.2021 г. на Общински съвет Луковит) Задължителното предучилищно образование се осъществява във втора, трета и четвърта подготвителна възрастова група.“

            §2. В чл.6, ал.4 се правят следните изменения:

 Изразът „5-годишна“ се заменя с „4- годишна” и разпоредбата придобива следната редакция:

            „(4) (изм. с Решение №327 от 29.12.2021 г. на Общински съвет Луковит) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4- годишна възраст на детето, като родителите избират вида на организацията на предучилищното образование.“           

§3. В заглавието на РАЗДЕЛ I „КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В I-ва И ВЪВ II- ра ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ“ се правят следните изменения:

Изразът „и във II- ра възрастови групи“ се заменя с „възрастова група“ и заглавието на раздела придобива следната редакция:

            РАЗДЕЛ I (изм. с Решение №327 от 29.12.2021 г. на Общински съвет Луковит) „КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В I-ва ВЪЗРАСТОВА ГРУПА“       

§4. Разпоредбата на чл.24 се отменя.

            „чл.24 (отм. с Решение №327 от 29.12.2021 г. на Общински съвет Луковит)“

§5. В заглавието на РАЗДЕЛ II„КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ - III-та И IV-та ПОДГОТВИТЕЛНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ“ се правят следните изменения:

Изразът „III-та И IV-та ПОДГОТВИТЕЛНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ“  се заменя с  „II-ра, III-та и IV-та ПОДГОТВИТЕЛНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ“,  като заглавието на раздела придобива следната редакция:

„РАЗДЕЛ II (доп. с Решение №327 от 29.12.2021 г. на Общински съвет Луковит) КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ- II-ра, III-та И IV-та ПОДГОТВИТЕЛНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ“

§6. В чл.29, ал. 1, 2, 3 и 4 се правят следните изменения:

Изразът „в трета и четвърта” се заменя със израза „във втора, трета и четвърта, като разпоредбата придобива следната редакция:

„чл.29 (1) (доп. с Решение №327 от 29.12.2021 г. на Общински съвет Луковит) Децата във втора, трета и четвърта подготвителни възрастови групи се приемат в онези детски градини или  в училища, които организират задължително предучилищно образование, в които има свободни места.“

 (2) (доп. с Решение №327 от 29.12.2021 г. на Общински съвет Луковит) Родителите на децата, посещавали детска градина, за постъпване във втора, трета и четвърта подготвителни възрастови групи, подават заявление (Приложение №3).

            (3) (доп. с Решение №327 от 29.12.2021 г. на Общински съвет Луковит) Родителите на новоприетите деца във втора, трета и четвърта подготвителни възрастови групи кандидатстват за прием по реда на чл.13-19 и заявление (Приложение №3) от настоящата Наредба.“

 (4) (доп. с Решение №327 от 29.12.2021 г. на Общински съвет Луковит) На първото заседание на педагогическия съвет, проведено в началото на всяка учебна година, директорът предоставя информация, свързана със списъчния състав на децата от втора, трета и четвърта подготвителни възрастови групи, както и обособяването им в група.“

§7. В Чл.37, ал.1 се правят следните изменения:

Изразът „III-та и  IV“ се заменя с „втора, трета и четвърта”  и разпоредбата придобива следната редакция:

„чл.37 (1) (доп. с Решение №327 от 29.12.2021 г. на Общински съвет Луковит) Децата от втора, трета и четвърта подготвителни възрастови групи се отписват от детските градини:“

§8. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов §7 със следният текст:

 „Наредбата е изменена и допълнена с Решение №327, прието с Протокол №38 от 29.12.2021 г. на Общински съвет Луковит.“

 

        Общ брой общински съветници: 17;              Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” – 16   ;   „ПРОТИВ” – 0       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 1

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/