ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №38/29.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№326

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/ 29.12.2021 г.

       

          Относно: Проект План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2022 година

 

          На основание чл.66 и във връзка с чл.62 от ЗМДТ и чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит,  и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-201/25.11.2021 г., Общински съвет Луковит взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

  1. Одобрява план- сметка за необходимите разходи за услугите по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Луковит през 2022 година съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
  2. Определя размер на таксата за битови отпадъци за 2022 г. поотделно за всяко населено място в Община Луковит, съгласно Приложение №2, неразделна част от настоящото решение.

 

 

        Общ брой общински съветници: 17;              Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” – 13   ;   „ПРОТИВ” – 2       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 2

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/