ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №38/29.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

325

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/ 29.12.2021 г.

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.67, ал.6 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл. 79 от АПК, и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-200/25.11.2021 г., Общински съвет Луковит

 

Р Е Ш И:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит, както следва:

§1. Създава се нов член 16а:

„чл.16а, (нов, Решение №325 от 29.12.2021 г.)  Размерът на таксата се определя в левове, както следва:

1. За жилищни имоти на граждани и жилищни имоти на  предприятията таксата се определя по един от следните два начина:

а) Според количеството на отпадъците:

 • За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - според количеството на битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци.
 • За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или други съоръжения - според количеството на битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци.
 • За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - пропорционално върху данъчната оценка на имота.

б) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци:

 • За услугата по сметосъбиране и  сметоизвозване - пропорционално върху данъчната оценка на имота.
 • За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или  други съоръжения- пропорционално върху данъчната оценка на имота.
 • За услугата по поддържане чистотата па териториите за обществено ползване - пропорционално върху данъчната оценка на имота.

2. За нежилищни имоти на предприятия и граждани таксата се определя по един от следните два начина:

а) Според количеството на отпадъците:

 • За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - според количеството на битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на  извозване на ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци.
 • За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или други съоръжения - според количеството на битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на  битови отпадъци.
 • За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване - пропорционално върху данъчната оценка за нежилищни имоти на граждани, а за нежилищни имоти на предприятията — по по-високата между данъчната оценка и отчетната им стойност.

       б) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци:

 • За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - пропорционално върху данъчната оценка за нежилищни имоти на граждани, а за нежилищните имоти на предприятията —  по-високата между данъчната оценка и отчетната им стойност.
 • За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или други съоръжения - данъчната оценка за нежилищни имоти на граждани, а за нежилищните имоти на предприятията — по-високата между данъчната оценка и отчетната им стойност.
 • За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване - пропорционално върху данъчната оценка за нежилищни имоти на граждани, а за нежилищни имоти на предприятията — по-високата между данъчната оценка и отчетната им стойност.“

 

§2. Създава се нов член 16б:

„чл. 16б. (нов, Решение №325 от 29.12.2021 г.)  (1) Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл.15 подават декларация в два екземпляра в Дирекция „Местни данъци и такси“ до 30 ноември на предходнта година. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им.

(2) В декларацията се посочват видът и броят на съдовете за битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота на извозването на битовите отпадъци със заповедта на кмета на Общината, издадена в съответствие с чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ.“

 

§З Създава се нов член 63 със следното съдържание:

„чл.6З (нов, Решение №325 от 29.12.2021 г.)  За неизпълнение на задължението по чл. 16б, както и при деклариране на неверни данни обстоятелства, водещи до намаляване или  освобождаване от такса битови отпадъци, на задължените лица се налага глоба в размер от 10 до 400 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 3000 лв.”

 

§4. Създава се нова точка към член 57 Други услуги

              „24. (нова, Решение №325 от 29.12.2021 г.)  Извозване на отпадъци с контейнер 4 куб. м. по заявка на граждани - 72,00 лв. за град Луковит и 96,00 лв. за населените места от община Луковит.“

 

§5 В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф: 17

„§17 Срокът за подаване на декларациите по чл. 16б, ал.1 за 2022 г. е до 15.01.2022 г. ”

§6 В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф: 18

„§ 18 Наредбата е изменена и допълнена с Решение №325 от 29.12.2021 г., взето с Протокол №38/29.12.2021 г. Изменението  и допълнението влизат в сила от 01.01.2022 г. след разгласяване от Общински съвет.”

 

        Общ брой общински съветници: 17;              Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” – 13   ;   „ПРОТИВ” – 3       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/