ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №37/02.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№324

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/ 02.12.2021 г.

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Луковит в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВИК“ АД- гр. Ловеч

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-206/02.12.2021 г., Общински съвет Луковит взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

  1. Дава мандат на инж. Даниела Николаева Тодорова- Директор на Дирекция „ПРУТ“ да представлява Община Луковит с БУЛСТАТ: 000291602 в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от «ВИК» АД- гр. Ловеч, което ще се проведе в гр. Ловеч, обл. Ловеч, ул. „Търговска“ № 43 на 10.12.2021 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум събранието ще се проведе на 17.12.2021 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред  и да гласува по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин:

 

            1. Съгласуване на проект на договор за доставка на питейна вода на  “Водоснабдяване и канализация” ЕООД- гр. Плевен от водоснабдителни системи “Черни Осъм” и “Златна Панега” (коригиран);

            Проект на решение: «На основание чл.5, ал.3 от Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителни и канализационни системи, Общото събрание на Асоциация по ВиК- гр. Ловеч съгласува проект на договор за доставка на питейна вода на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД- гр. Плевен от водоснабдителни системи “Черни Осъм” и “Златна Панега”.»

            Начин на гласуване:  Гласуването по тази точка от дневния ред и така направеното предложение за решение да бъде «ЗА».

 

  1. Съгласуване на проект на договор за доставка на питейна вода на “ВиК Стенето” ЕООД- гр. Троян от водоснабдителни системи “Черни Осъм”, “Топля” и “Априлци” (коригиран);

            Проект на решение: «На основание чл.5, ал.3 от Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителни и канализационни системи, Общото събрание на Асоциация по ВиК- гр. Ловеч съгласува проект на договор за доставка на питейна вода на “ВиК Стенето” ЕООД- гр. Троян от водоснабдителни системи “Черни Осъм”, “Топля” и “Априлци”.»

            Начин на гласуване: Гласуването по тази точка от дневния ред и така направеното предложение за решение да бъде «ЗА»

 

  1. Съгласуване на проект на договор за покупка на питейна вода от “ВиК” ООД- гр. Габрово от водоснабдителна система “Стоките” чрез магистрален водопровод “Видима- ПСПВ Стоките” (коригиран);

            Проект на решение: «На основание чл.5, ал.3 от Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителни и канализационни системи, Общото събрание на Асоциация по ВиК- гр. Ловеч съгласува проект на договор за покупка на питейна вода от “ВиК” ООД- гр. Габрово от водоснабдителна система “Стоките” чрез магистрален водопровод “Видима- ПСПВ Стоките”.»

            Начин на гласуване: Гласуването по тази точка от дневния ред и така направеното предложение за решение да бъде «ЗА»

 

  1. Съгласуване на проект на договор за покупка на питейна вода от “ВиК Стенето” ЕООД- гр. Троян от водоснабдителна група “Черни Осъм” и водоснабдителна система с. Орешак за Драшкова поляна (коригиран);

         Проект на решение: «На основание чл.5, ал.3 от Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителни и канализационни системи, Общото събрание на Асоциация по ВиК- гр. Ловеч съгласува проект на договор за покупка на питейна вода от “ВиК Стенето” ЕООД- гр. Троян от водоснабдителна група “Черни Осъм” и водоснабдителна система с. Орешак за Драшкова поляна.»

            Начин на гласуване: Гласуването по тази точка от дневния ред и така направеното предложение за решение да бъде «ЗА»

 

  1.  Съгласуване на Бизнес план на “ВиК” АД- гр. Ловеч за 2022-2026 г. (коригиран);

Проект на решение: «На основание чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите и чл.6.4 (д) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК” АД- гр. Ловеч и “ВиК”- гр. Ловеч, Общото събрание на Асоциация по ВиК- гр. Ловеч съгласува Бизнес плана на “ВиК” АД – гр. Ловеч за 2022- 2026 г.”.»

Начин на гласуване: Гласуването по тази точка от дневния ред и така направеното предложение за решение да бъде «ЗА»

 

По точка шеста от дневния ред- Други- Гласуването по тази точка от дневния ред и така направеното предложение за решение да бъде по преценка на определеното за представител на Община Луковит лице.

 

2. Дава съгласие даденият по т. 1 от настоящото решение мандат на инж. Даниела Николаева Тодорова- Директор на Дирекция „ПРУТ“  да обхване допълнителни въпроси, включени в дневния ред на насроченото за 10.12.2021 г., респективно 17.12.2021 г., извънредно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от «ВИК» АД- гр. Ловеч, като представителят на Община Луковит има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Луковит.

 

 

      Общ брой общински съветници: 17;      Присъствали: 17

               Гласували: „ЗА” – 17  ;   „ПРОТИВ” – 0       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/