ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №37/02.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№323

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/ 02.12.2021 г.

 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект за създаване на енергийно независима сграда на територията на общината, като част от интегриран мулти - национален проект „Иновации и зелена енергия за енергийно автономни сгради в европейските общини“, с източник на финансиране програма LIFE 2021 г. - 2027 г.

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-202/26.11.2021 г., Общински съвет Луковит взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

  1. Дава съгласие Община Луковит да участва в проект за създаване на енергийно независими сгради на територията на общината, като част от интегриран мулти - национален проект „Иновации и зелена енергия за енергийно автономни сгради в европейските общини“, с източник на финансиране програма LIFE 2021 г. - 2027 г., както и да включи сгради общинска собственост в посочения проект.
  2. Дава съгласие Община Луковит да членува в Сдружение с нестопанска цел „Балкански водороден клъстер”.
  3. Упълномощава кмета на Община Луковит да извърши всички необходими действия в изпълнение на взетите решения.

 

      Общ брой общински съветници: 17;      Присъствали: 17

               Гласували: „ЗА” – 17  ;   „ПРОТИВ” – 0       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/