ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №36/24.11.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№322

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 24.11.2021 г.

       

          Относно: Определяне на представител от Общински съвет Луковит в състава на Общинска комисия по безопасност на движение по пътищата на територията на община Луковит

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.167в,  ал.2 от Закона за движение по пътищата и чл.4, ал.1, т.3 от Правилата за дейността и организацията на работа на ОбщКБДП, и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-198/19.11.2021 г., Общински съвет Луковит взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

  1. Определя за член на Общинска комисия по безопасност на движение по пътищата на територията на община Луковит инж. Павлин Йовков Йотов- общински съветник при Общински съвет Луковит.

 

  1. Възлага на кмета на Община Луковит да предприеме всички правни и фактически действия в изпълнение на настоящото решение и Решение №311 от 21.10.2021 г.

 

 Общ брой общински съветници: 17;          Присъствали: 16

 Гласували 15 от които: „ЗА” – 15   ;   „ПРОТИВ” – 0       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/