ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №36/24.11.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№321

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 24.11.2021 г.

       

          Относно: Необходимост от удължаване срока на проект „Патронажна грижа + в община Луковит“- BG 05М9ОР001-6.002-0016

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА  и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-194/16.11.2021 г., Общински съвет Луковит взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

  1. С цел осигуряване на 12- месечна продължителност на услугата е необходимо да бъде удължен срокът на Проект „Патронажна грижа + в община Луковит“- BG 05М9ОР001-6.002-0016 до 22.02.2022 г.

 

        Общ брой общински съветници: 17;          Присъствали: 16

        Гласували: „ЗА” – 16  ;   „ПРОТИВ” – 0       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/