ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №36/24.11.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№320

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/ 24.11.2021 г.

       

          Относно: Съгласуване на маршрутни разписания от общинската транспортна схема за включване в процедура за възлагане на обществен превоз на пътници

 

          На основание чл.21, ал.2 и във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА  и във връзка с чл.19, ал.6 от Закона за автомобилните превози, и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-193/15.11.2021 г., Общински съвет Луковит взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

Съгласува възлагането на превозите по маршрутно разписание от Общинската транспортна схема:

 

Луковит- Бежаново

/в работни дни/                                    час на тръгване 06:00 ч., час на връщане 06:45 ч.

                                                         час на тръгване 07:20 ч., час на връщане 08:05 ч.

                                                                     час на тръгване 10:30 ч., час на връщане 11:30 ч.

                                                                     час на тръгване 14:00 ч., час на връщане 14:48 ч.

                                                                     час на тръгване 17:20 ч., час на връщане 18:40 ч.

 

Луковит- Беленци

/събота и неделя не пътува/               час на тръгване 06:10 ч., час на връщане 06:33 ч.

/пътува само в събота и неделя/        час на тръгване 07:30 ч., час на връщане 08:00 ч.

                                                                      час на тръгване 13:30 ч., час на връщане 14:37 ч.

/събота и неделя не пътува/                час на тръгване 17:20 ч., час на връщане 18:20 ч.

 

Луковит- Дерманци

/пътува само в събота/                         час на тръгване 07:40 ч., час на връщане 08:10 ч.

 

Луковит- Карлуково

/пътува само в събота/                        час на тръгване 11:30 ч., час на връщане 12:26 ч.

                                                                     час на тръгване 17:20 ч., час на връщане 18:06 ч.

/пътува в работни дни/                          час на тръгване 06:30 ч., час на връщане 07:15 ч.

 

Луковит- Пещерна

/изпълнява се целогодишно/              час на тръгване 07:30 ч., час на връщане 08:15 ч.

                                                                      час на тръгване 12:30 ч., час на връщане 13:15 ч.

                                                                      час на тръгване 17:20 ч., час на връщане 18:00 ч.

 

Луковит- Румянцево

/само в работни дни/                            час на тръгване 07:20 ч., час на връщане 07:35 ч.

/само в работни дни/                            час на тръгване 13:15 ч., час на връщане 13:30 ч.

 

 

Луковит- Торос                                   час на тръгване 06:10 ч., час на връщане 07:00 ч.

                                                                  час на тръгване 10:00 ч., час на връщане 10:30 ч.

                                                                 час на тръгване 14:00 ч., час на връщане 14:35 ч.

 

 

        Общ брой общински съветници: 17;          Присъствали: 16

        Гласували: „ЗА” – 16   ;   „ПРОТИВ” – 0       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/