ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №34/21.10.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№311

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №34/ 21.10.2021 г.

       

          Относно: Създаване на Общинска комисия по безопасност на движение по пътищата на територията на община Луковит

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.167в,  ал.2 от Закона за движение по пътищата, и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-181/12.10.2021 г., Общински съвет Луковит взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Общински съвет Луковит дава съгласие да се създаде Общинска комисия по безопасност на движение по пътищата на територията на община Луковит, която да извършва дейността си съгласно утвърдени правила от председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

 

2. Възлага на Кмета на община Луковит да извърши всички последващи действия по изпълнение на настоящото решение, включително да определи поименния състав на комисията.

 

        Общ брой общински съветници: 17;          Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” – 15   ;   „ПРОТИВ” – 0       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/